CEL 1

CEL 1. Zwiększanie świadomości wagi zagadnień równościowych oraz wzmocnienie pozytywnych postaw wobec różnorodności

 

Działanie

Stworzenie Obserwatorium Równości i przypisanie następujących zadań:

 • gromadzenie danych na temat równości płci na UW;
 • gromadzenie wyników badań na temat równości
  i różnorodności prowadzonych wśród społeczności UW;
 • regularne badanie stanu równości na UW oraz stanu wiedzy na temat rozwiązań równościowych na UW;
 • publikacja wyników badań i analiz na stronie internetowej rownowazni.uw.edu.pl;
 • publikacja statystyk w kontekście krajowym i europejskim.

Wskaźnik Wzrost świadomości mierzony wynikami cyklicznie prowadzonych badań ankietowych na temat wzrostu wiedzy, zmiany postaw i przekonań.

Opis Główne założenia działalności: Zintegrowane działania badawcze w zakresie równości 
i przeciwdziałania dyskryminacji na UW. Działania doradcze 
w zakresie kwestii związanych 
z łączeniem pracy i nauki 
z obowiązkami rodzinnymi.

Główne zadania:

 • Zespół badawczy, który we współpracy z Pracownią Ewaluacji Jakości Kształcenia oraz Biurem Wspomagania Rozwoju UW realizuje działania badawcze związane z monitorowaniem równości i wdrażania polityk równościowych na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Zespół wykorzysta m.in. metodologie i wyniki badań prowadzonych na potrzeby stworzenia Planu Równości Płci. Zespół stworzy repozytorium badań na temat dobrych praktyk związanych z równością i różnorodnością oraz wspieraniem grup niedoreprezentowanych.
 • Zajmie się monitorowaniem zmian, które zaszły na Uniwersytecie Warszawskim w związku z wprowadzeniem Planu Równości Płci by wypracować narzędzia ewaluacji Planu.
 • Wypracuje system zbierania statystyk z uwzględnieniem płci z biur uniwersyteckich.
 • Będzie również prowadzić cykliczne badania na temat doświadczeń równego traktowania oraz problemów w osiąganiu równości i poszanowania dla różnorodności, takich jak dyskryminacja ze względu na różne przesłanki, molestowanie seksualne, i problemy w łączeniu pracy z życiem rodzinnym.

 

Działanie

Szkolenia pracownic i pracowników (naukowych 
i administracyjnych) oraz studentek i studentów 
i doktorantek i doktorantów:

– zwiększające wiedzę na temat zjawisk: dyskryminacji (w tym dyskryminującego języka), przemocy (w tym przemocy motywowanej uprzedzeniami, przemocy ze względu na płeć), molestowania i molestowania seksualnego;

– zwiększające umiejętności związane z rozpoznawaniem tych zjawisk i reagowaniem na nie.

Stan wiedzy sprawdzany przed i po szkoleniu. Informację o certyfikacie ukończenia szkolenia można wpisać do formularza oceny okresowej.

Wskaźnik

Wzrost świadomości nt. przeciwdziałania dyskryminacji mierzony 
w ankietach OR w przedziałach 2-letnich.

Przeszkolenie wszystkich nowych pracownic
i pracowników od 2021.

Przeszkolenie przynajmniej 100 pracownic 
i pracowników w 2021.

Przeszkolenie kadry zarządczej jednostek organizacyjnych w nowej kadencji UW.

Przeszkolenie studentek 
i studentów pierwszego roku I i II stopnia – szkolenia dla chętnych oferowane w każdej jednostce w 2020 roku, w 2023 r. – szkolenia obowiązkowe.

Opis W roku akademickim 2019/2020 Uniwersytet Warszawski zaczął rozwijać ofertę szkoleń dla pracowników naukowych i administracyjnych. Społeczność Uniwersytetu Warszawskiego jest różnorodna i wszelkie szkolenia związane z komunikacją, poznawaniem dobrych praktyk w zakresie pracy i nauki w zróżnicowanym środowisku i zapewnianiem bezpiecznej przestrzeni sobie i innym pracującym i studiującym są niezwykle przydatne. Świadomość tego czym są zachowania dyskryminacyjne, jak nie kierować się uprzedzeniami i jak reagować, gdy jesteśmy świadkami dyskryminacji, jest przydatna w codziennym życiu naukowym, studenckim i pracowniczym. O potrzebie tych szkoleń świadczą zgłoszenia, które w ostatnich latach napływały do Rzeczniczki Akademickiej i Rektorskiej Komisji ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, a także wyniki badań przeprowadzonych wśród społeczności uniwersyteckiej w latach 2018-2019.

Szczególnie istotne jest przeszkolenie nowych osób podejmujących pracę i studia na UW – aby od razu wiedziały do czego mają prawo i do kogo się zwrócić w razie problemów.

W obecnej ofercie szkoleniowej UW są szkolenia stacjonarne oraz zdalne. W najbliższych latach chcemy rozwijać obie formy, tak aby jak najlepiej dopasować się do potrzeb i możliwości pracujących i studiujących na UW.

 

Działanie

Promocja, upowszechnianie internetowego kursu o tematyce równościowej dla pracujących i studiujących „Kurs na Równość” we wszystkich kanałach informacyjnych UW. Kurs dostępny jest od 2019 r.

Wprowadzenie ,,Kursu na Równość” jako przedmiotu OGUN w 2020 r.

Wprowadzenie ,,Kursu na Równość” jako przedmiot obligatoryjny od 2023 r.

Wskaźnik

Uczestnictwo co najmniej 100 pracowników i co najmniej 200 studentów rocznie w ,,Kursie na Równość” do 2022 r.

Uczestnictwo obowiązkowe w ,,Kursie na Równość” dla studentów_ek od 2023 r.

Opis Uniwersytet Warszawski od 2019 roku oferuje osobom pracującym i studiującym internetowy Kurs na Równość, przygotowany przez osoby zajmujące się edukacją w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji. Od roku akademickiego 2019/2020 Kurs na Równość oferowany jest jako OGUN za 2 punkty ECTS i cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Jest to wygodna forma edukacji równościowej, z której można skorzystać w dogodnym czasie. Zależy nam na tym by Uniwersytet Warszawski przyciągał osoby zainteresowane studiami i pracą poprzez oferowanie wysokiego poziomu nauczania i prowadzenia badań, a także poprzez oferowanie bezpiecznego, opartego na poszanowaniu równości i różnorodności środowiska pracy i nauki. Dlatego też Kurs na Równość wejdzie do puli przedmiotów obowiązkowych.

 

Działania

Spotkania warsztatowe dla wykładowczyń 
i wykładowców poświęcone przeciwdziałaniu dyskryminacji w dydaktyce.

Wskaźnik Organizacja trzech tego typu spotkań w roku akademickim dla 10 osób.

Opis W praktyce Rzeczniczki Akademickiej oraz Głównej Specjalistki ds. Równouprawnienia na UW przewijają się przypadki osób prowadzących zajęcia, które chciałyby w gronie koleżanek i kolegów przedyskutować konkretne sytuacje związane z przestrzeganiem zasad niedyskryminacji na zajęciach, wymienić się doświadczeniami, porozmawiać o wyzwaniach i sposobach radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Stąd pomysł by w ramach Planu Równości Płci rozpocząć organizację nieformalnych spotkań roboczych, których celem będzie budowanie sieci wymiany doświadczeń i wsparcia wśród osób prowadzących zajęcia na UW. Spotkania zaczną się w roku akademickim 2020/2021, w formie zdalnej lub stacjonarnej, w zależności od potrzeb osób uczestniczących.

 

Działanie 

Upowszechnienie wiedzy na temat istniejących informatorów na temat równości na UW:

 • Udostępnienie linku do ,,Poradnika Antydyskryminacyjnego” na stronie każdej jednostki organizacyjnej.
 • Włączenie ,,Poradnika Antydyskryminacyjnego” do materiałów powitalnych dla studentek i studentów oraz pracownic i pracowników.
 • Udostępnienie linku do poradnika „Rekomendacje dotyczące języka niedyskryminującego na Uniwersytecie Warszawskim” na stronie każdej jednostki organizacyjnej.
 • Stworzenie „Informatora na temat przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu na Uniwersytecie Warszawskim”.

Wprowadzenie ,,Procedury Antydyskryminacyjnej” umożliwiającej formalne postępowanie skargowe: bezpieczne zgłaszanie i przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji, zarówno przez osobę, która doświadczyła dyskryminacji, jak i przez kierownictwa jednostek.

,,Procedura Antydyskryminacyjna” zawiera informacje nt. tego, co dzieje się po złożeniu zgłoszenia: kto je proceduje, w jakim czasie, w jaki sposób informacja 
o przebiegu postępowania zostanie przekazana osobie zgłaszającej itp.

Elementem ,,Procedury Antydyskryminacyjnej” jest upowszechnienie wiedzy na temat katalogu podejmowanych spraw oraz konsekwencjach stosowanych na UW wobec osób dopuszczających się dyskryminacji i molestowania seksualnego.

Wskazanie, że na UW funkcjonują dwie ścieżki zgłaszania przypadków dyskryminacji:

 • formalne postępowanie skargowe regulowane przez Procedurę Antydyskryminacyjną;
 • nieformalne postępowanie naprawcze w postaci działań Rzecznika akademickiego ds. studenckich i pracowniczych (Ombudsman) – upowszechnienie wiedzy na temat funkcjonowania obu ścieżek.

Współpraca przedstawicieli obu ścieżek, przekazywanie wiedzy i doświadczeń.

Usystematyzowanie działalności równościowej
i antydyskryminacyjnej na UW poprzez rozdzielenie funkcji Komisji Antydyskryminacyjnej i Komisji ds. Równości.

Cykliczny emailing do jednostek organizacyjnych UW przypominający o podejmowanych działaniach równościowych na UW wraz z linkami do poradników 
i procedur.

 

WskaźniK:

 • Wzrost liczby pobrań ,,Poradnika Antydyskryminacyjnego” ze strony internetowej rownowazni.uw.edu.pl.
 • Wzrost liczby pobrań poradnika „Rekomendacje dotyczące języka niedyskryminującego na UW” ze strony internetowej rownowazni.uw.edu.pl.
 • Wzrost liczby wejść na stronę z informacją na temat procedur.
 • Ewaluacja Procedury Antydyskryminacyjnej po 3 latach funkcjonowania.

Opis Uniwersytet Warszawski oferuje szereg poradników, które są wsparciem w tworzeniu bezpiecznego i równościowego środowiska pracy i nauki. W najbliższych latach chcemy:

– upowszechniać istniejące informatory w formie elektronicznej i papierowej

– stworzyć informatory odpowiadające potrzebom społeczności uniwersyteckiej, czyli przede wszystkim Informator na temat przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu, którego potrzebę stworzenia sygnalizują osoby pracujące i studiujące na UW

Drugim ważnym elementem tego działania jest wprowadzenie Procedury Antydyskryminacyjnej, które miało miejsce pod koniec sierpnia 2020 r.

Jest to formalne postępowanie skargowe, nazywane „twardym postępowaniem” i  zaprojektowane pod kątem rozwiązywania spraw z zakresu dyskryminacji i molestowania seksualnego, przeznaczone dla osób będących pracownikami, studentami i doktorantami na UW i dotyczące sytuacji, które miały miejsce na Uniwersytecie Warszawskim.

Zgłoszenia nie mogą być anonimowe. Wszczęcie postępowania wymaga złożenia przez osobę pokrzywdzoną oficjalnej skargi do Komisji Antydyskryminacyjnej. Skarga ma charakter jawny i składa się ją na ręce Koordynatora ds. antydyskryminacji.

Skarga powinna być złożona przed upłynięciem roku od zdarzenia, a w wyjątkowych przypadkach Komisja może zdecydować o przyjęciu zgłoszenia zdarzenia, które miało miejsce ponad rok wcześniej.

Informacja nt. wszczęcia sprawy trafia do osoby obwinionej oraz jej przełożonych. Komisja Antydyskryminacyjna prowadzi postępowanie wyjaśniające, mające na celu wydanie opinii o tym, czy zaistniałe działania lub zaniechania mają charakter dyskryminujący.

Komisja Antydyskryminacyjna w swojej opinii może rekomendować działania naprawcze (np.: przeniesienie pracownika, zmiana grupy w przypadku studenta, wsparcie psychologiczne, obligatoryjny udział w warsztatach antydyskryminacyjnych, etc.)  lub zastosowanie sankcji dyscyplinarnych. Skład wyjaśniający może także rekomendować wszczęcie postępowania antymobbingowego. Opinia Komisji Antydyskryminacyjnej przekazywana jest na ręce JM Rektora oraz Dziekana (bądź innego właściwego przełożonego) oraz do wiadomości osoby inicjującej postępowanie  i osoby przeciwko której toczyło się postępowanie. JM Rektor po zasięgnięciu opinii właściwego przełożonego  podejmuje decyzję o zastosowaniu środków naprawczych, wymierzeniu kary dyscyplinarnej lub skierowaniu sprawy do komisji dyscyplinarnej. Decyzja JM Rektora przekazywana jest także do wiadomości osobie inicjującej postępowanie.

 

Z kolei „miękkie postępowanie” to odformalizowane działania wspierająco – naprawcze prowadzone przez Rzecznika Akademickiego lub wydziałowego Pełnomocnika_Pełnomocniczkę ds. równości.

Zgłoszenie do Rzecznika Akademickiego bądź wydziałowego Pełonomocnika_Pełnomocniczki ds. równości ma charakter poufny, a wszelkie dalsze interwencje Rzecznika lub Pełnomocnika_Pełnomocniczki możliwe są dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody zgłaszającego. Pełnomocnik_Pełnomocniczka może działać samodzielnie lub we współpracy z Rzecznikiem. Może także – za zgodą osoby zgłaszającej sprawę – przekierować sprawę w całości do Rzecznika Akademickiego.

W zakres postępowania miękkiego wchodzą takie działania, jak:

 • Bezpośrednie wsparcie osoby doświadczającej dyskryminacji.
 • Informacja na temat dostępnej pomocy psychologicznej, w miarę potrzeby przekierowanie do Centrum Pomocy Psychologicznej.
 • Kontakt z wydziałem/właściwą jednostką akademicką oraz pomoc w  uzyskaniu wsparcia organizacyjnego, w zakresie np. zmiany grup zajęciowych,  zmiany terminów egzaminów, uzyskania urlopu zdrowotnego lub okolicznościowego, etc.
 • Działania edukacyjne wobec sprawcy, np. bezpośrednia rozmowa wyjaśniająco-edukacyjna, rozmowa z przełożonymi sprawcy, rekomendacja udziału
  w szkoleniach/warsztatach antydyskryminacyjnych.
 • Działania dyscyplinujące wobec sprawcy – sygnalizacja pisemna na ręce przełożonego, rekomendacja wszczęcia formalnej procedury skargowej.

 

Działanie 

Wprowadzenie elektronicznego narzędzia, w postaci  strony internetowej, wspierającego informowanie  i edukowanie oraz dającego możliwość zgłaszania przypadków molestowania seksualnego i dyskryminacji.

Wskaźnik Wzrost liczby wejść na stronę oraz wzrost odsetka skutecznych interwencji po zgłoszeniach przypadków dyskryminacji i molestowania seksualnego.

Opis Zgłoszenia molestowania seksualnego stanowią coraz bardziej zauważalną część wśród ogólnej liczby zgłoszeń różnego rodzaju sytuacji dyskryminacji. Jednocześnie, często doświadczenie molestowania seksualnego jest trudne do opowiedzenia, jako że dotyczy intymnej sfery życia, która została naruszona. Wzorem innych uczelni, których dobrymi praktykami się kierujemy, pragniemy ułatwić pierwsze kroki w zgłaszaniu przypadków molestowania seksualnego i dyskryminacji, oferując system zgłoszeń internetowych.

 

Działanie

Wprowadzenie Kodeksu Etycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Wskaźnik Przyjęcie Kodeksu w 2020 roku

Opis Przyjęcie Kodeksu postępowania, wskazujący podstawowe wartości, jakimi kieruje się społeczność Uniwersytetu Warszawskiego oraz normy postępowania, a także sankcje przewidziane w przypadku niestosowania się do norm. Kodeks Etyczny reguluje relacje między współpracownikami, przełożonymi i podwładnymi, relacje między osobami wykładającymi a studiującymi.

 

Działanie

Wprowadzenie funkcji pełnomocniczek i pełnomocników ds. równości w jednostkach współpracujących z Główną specjalistką_Głównym specjalistą ds. równouprawnienia UW.

Wskaźnik Dane o pełnomocniczkach i pełnomocnikach dostępne na stronach internetowych jednostek.

Opis Życie codziennie osób pracujących i studiujących na Uniwersytecie Warszawskim toczy się głównie na wydziałach i w innych jednostkach organizacyjnych. Osoby zajmujące się rozwiązaniami równościowymi i przeciwdziałaniem dyskryminacji z kolei pracują w administracji centralnej UW. Stąd pomysł, by na poziomie jednostek organizacyjnych powoływać pełnomocników i pełnomocniczki ds. równości.

Głównym założeniem ich działalności jest bycie pierwszym punktem kontaktowym i konsultacyjnym
w zakresie upowszechniania dobrych praktyk, dbania o równościową atmosferę w jednostce, przeciwdziałania dyskryminacji, molestowaniu seksualnemu, mobbingowi, mowie nienawiści.

Zadania Pełnomocniczek i Pełnomocników ds. równości:

 • współpracują z władzami jednostki oraz Rzecznikiem akademickim ds. studenckich
  i pracowniczych (Ombudsman) i Głównym specjalistą_Główną specjalistką ds. równouprawnienia UW w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i in. oraz kształtowania atmosfery równości i poszanowania dla różnorodności, dbania o równościową atmosferę w życiu codziennym wydziału;
 • co roku przekazują studentkom_tom i pracownikom_com na początku roku akademickiego informacje o systemie wsparcia na wydziale oraz na uniwersytecie oraz informację o kursach i szkoleniach równościowych;
 • zbierają informacje na temat dobrych praktyk równościowych w jednostce, informacje
  o badaniach oraz statystykach i przekazują je do Głównego specjalisty_Głównej specjalistki ds. równouprawnienia UW i Rzecznikaakademickiego studenckich i pracowniczych (Ombudsman);
 • upowszechniają dobre praktyki na wydziale;
 • upowszechniają uniwersyteckie działania równościowe i zbliżone (np. antymobbingowe) na poziomie jednostki;
 • są punktem konsultacyjnym i kontaktowym w sprawach dyskryminacji w jednostce organizacyjnej;
 • uczestniczą w szkoleniach i uniwersyteckich sieciach kontaktów z swoimi odpowiednikami w innych jednostkach. Działania sieci są koordynowane przez Rzecznika akademickiego ds. studenckich i pracowniczych (Ombudsman) i Główną specjalistkę_Głównego specjalistę ds. równouprawnienia UW

Informacje na temat pełnomocników zamieszczane są na stronie jednostek wraz z krótkim opisem zadań. Pełna lista pełnomocników znajduje się na stronie internetowej rownowazni.uw.edu.pl Jest to funkcja sprawowana według tych samych zasad co inni pełnomocnicy czy koordynatorzy na wydziale/ w instytucie.

 

Działanie

Zorganizowanie akcji „Tydzień podnoszenia świadomości”, których celem jest podkreślanie różnorodności społeczności uniwersyteckiej oraz zachęta do przeciwdziałania dyskryminacji w różnych obszarach. Dlatego tematy ,,Tygodni” wychodzą poza problematykę równości płci i dotyczą też innych wymiarów.

Tematy ,,Tygodni” koncentrować się będą na przeciwdziałaniu problemom społecznym i podkreślaniu pozytywnych zjawisk.

Przykładowe tematy:

– przeciwdziałanie uprzedzeniom ze względu na płeć na uczelni i wspieranie karier naukowych kobiet oraz łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym przez mężczyzn;

– przeciwdziałanie homofobii i transfobii, Tęczowy Tydzień;

– zwiększenie wiedzy i umiejętności dot. reagowania na przejawy rasizmu na UW, wielokulturowość na UW;

– UW dostępny dla wszystkich;

– łączenie pracy i edukacji na UW z opieką nad dziećmi.

Wskaźnik Minimum dwa wydarzenia z 40 uczestnikami (w sumie) / per tydzień: plakaty + film, wydarzenia

Opis „Tygodnie podnoszenia świadomości” mają na celu zintegrowanie już funkcjonujących na UW wydarzeń organizowanych przez poszczególne biura administracji centralnej oraz koła naukowe. Liczymy na to, że organizacja wydarzeń tego typu przyczyni się do dyskusji, dzielenia się doświadczeniami oraz wypracowania dobrych praktyk w zakresie poszanowania różnorodności.

 

Działanie

Podejmowanie współpracy z innymi uczelniami/organizacjami w kwestii upowszechnienia idei równości i różnorodności zawartych w Planie Równości Płci.

Opis Coraz więcej uczelni w Polsce podejmuje działania na rzecz równości i różnorodności. Celem tego działania jest nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy w zakresie dzielenia się pomysłami i dobrymi praktykami, a także wspólne wypracowanie rozwiązań służących szkolnictwu wyższemu w Polsce. Przykładem tego typu współpracy, rozpoczętej przez Uniwersytet Warszawski, była konferencja „Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu w środowisku akademickim – w kierunku standardów i procedur”, zorganizowana we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich w czerwcu 2020 r., która zgromadziła osoby zajmujące się równouprawnieniem i różnorodnością na uczelniach w całej Polsce. Transmisja z wystąpień, debaty oraz podsumowania warsztatów dostępna jest na kanale YouTube.